President Hotel Prague

Strawberry Promotion

Close

April 14, 2012

New strawberry promotion menu


New strawberry promotion menu

You can see the menu here

« News