Zákonné Oznámení

Všeobecné​​ obchodní ​​podmínky

Ubytovací​​řád:
1. Každá ubytovaná osoba je povinna zapsat se na recepci hotelu a prokázat
věrohodně svoji totožnost minimálně v rozsahu údajů: jméno a příjmení, adresa,
bydliště, datum narození, národnost, číslo průkazu totožnosti – občanský průkaz
nebo cestovní pas a podpis. Klient potřebující pro vstup do ČR vízum je povinen se
prokázat platným vízem. Hotel v případě neposkytnutí nutných osobních údajů, ke
kterým je vázán platnými předpisy, může ubytování hosta odmítnout a to bez ohledu
na platnost rezervační smlouvy a stornopoplatků.

 

2. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen zaplatit cenu v souladu
s jeho rezervací nejpozději v den odjezdu. Klienti přijíždějící přes cestovní kancelář
jsou povinni při příjezdu předložit platný voucher, který obdrželi u CK.

 

3. Za ubytování a poskytnuté služby host platí v den příjezdu hotově nebo kreditní
kartou. Při příjezdu je provedena předautorizace kreditní (bankovní) karty hosta.
Předautorizace slouží pouze jako garance úhrady pro čerpání dalších možných hotelových
služeb. Při uhrazení všech čerpaných extra služeb bude nejpozději v den odjezdu tato
předautorizace zrušena. Platba na fakturu je možná, pouze je-li předem
zaslána objednávka a zaplacena záloha.

 

4. Ubytování se neposkytuje osobám s přenosným onemocněním nebo podezřelým
z něj, dále osobám pod vlivem drog a alkoholu.

 

5. Ubytovaný je povinen dodržovat obecně platné právní normy a jednat v souladu
s dobrými mravy.

 

6. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, ubytování se poskytuje od 15:00 v den
příjezdu do 12:00 v den odjezdu.

 

7. Servis a služby recepce jsou k dispozici nepřetržitě po dobu 24 hodin na telefonní hotelové
lince č. 100.

 

8. Vchod i odchod z hotelu je hotelovým klientům umožněn nepřetržitě.

 

9. V době od 22.00 do 6.00 musí být v hotelu a jeho okolí dodržován noční klid.
V tuto noční dobu je také zakázáno hostům brát si na pokoj jakekoliv osoby, které
nejsou na recepci zaregistrovány jako hoteloví hosté.

 

10. Je zakázáno rozdělávání ohně a manipulaci s otevřeným ohněm ve všech
prostorách hotelu a každý host je povinen dodržovat všechny bezpečností a
protipožární předpisy.

 

11. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 12 let bez dozoru
dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách hotelu. Rodiče odpovídají za
bezpečnost svých dětí ve všech prostorách hotelu i v jeho venkovní části.

 

12. Psi mohou mít povolen vstup do hotelu po předchozí domluvě s recepcí či
rezervačním oddělením. Pobyt psů na pokoji je zpoplatněn dle platného ceníku.

 

13. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebiče, např. varné konvice. Výjimkou
jsou holící strojky, kulmy a nabíjecí zařízení. Za použití povolených spotřebičů
zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

 

14. Ve všech prostorách hotelu kromě lobby baru platí přísný zákaz kouření. Za
porušení tohoto zákazu na pokoji bude účtováno 500,- Eur za účelem speciálního
úklidu a vyčištění pokoje.

 

15. Veškeré cennosti, jako např. šperky, hodinky, peníze a jiné, musí být uloženy v
pokojovém sejfu. Za případnou ztrátu cenností uložených mimo pokojový sejf
nenese hotel odpovědnost. Cennosti včetně finanční hotovosti uložené v trezoru jsou
kryty pojistkou pouze do výše 50 000 Kč.

 

16. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host v plném rozsahu.

 

17. V odůvodněných případech, po projednání s hostem, může hotel nabídnout
hostu jiné ubytování, než bylo původně sjednáno. Hotel v tomto případě vždy přihlíží
k tomu, aby se nová nabídka podstatně nelišila od potvrzené objednávky.

 

18. Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že
jej závažným způsobem poruší, má provozovatel hotelu právo smluvní poměr s ním
ukončit bez náhrady.

 

19. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá kdykoliv
recepce a management hotelu.

Reklamační řád:

 

1. Tento reklamační řád nastavuje proces uplatňování nároků na kompenzace v případě vad na
službách a produktech poskytnutých ubytovacím zařízením The President Hotel Prague (dále
jen Hotel) spravovaným společností President Hotels s.r.o. se sídlem: Náměstí Curieových
1/100, Staré Město, 110 00 Praha 1.
2. Zjistí-li zákazník vadu na poskytovaných produktech nebo službách, vzniká mu právo
reklamovat danou věc/službu.
3. Reklamaci je potřeba uplatnit hned bez zbytečných odkladů, aby nevyvstal problém s
dokazováním a průkazností vad.
4. Reklamaci podává zákazník písemně anebo ústně na recepci. Při ústním předání je s
pověřeným pracovníkem Hotelu vypsán reklamační formulář. Pověřeným pracovníkem se
rozumí manažer hotelu, který koná ten den službu a nebo, pouze v nepřítomnosti manažera,
pracovník recepce. Reklamační formulář je sepsán ve dvou vyhotoveních. Jedno pro Hotel a
druhé pro zákazníka.
5. Na základě reklamačního formuláře bude nejlépe hned anebo do 3 dnů rozhodnuto o vyřízení
žádosti o reklamaci. Nejdelší možná doba na vyřízení reklamace je 30 dnů.
6. V případě uznání oprávněné reklamace poskytne Hotel bezplatné odstranění vady, doplnění
služby anebo náhradní službu tak, aby bylo vše v souladu s objednávkou. Není-li toto možné,
aplikuje se adekvátní kompenzace za vady/služby, které zákazník nemohl využít.
7. Informace o kompenzaci je doplněna do reklamačního formuláře sepsaného pověřeným
pracovníkem Hotelu.

 

Ochrana spotřebitele:
Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení
§ 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský
zákoník“).
The President Hotel Prague, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující
informace:
a) Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: PRESIDENT HOTELS s.r.o., IČO: 25057031, se
sídlem: Náměstí Curieových 1/100, Staré Město, 110 00 Praha 1, DIČ CZ25057031, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45918,
adresa pro doručování elektronické pošty: president@axxos.co, telefonní číslo: +420 234 614
100;
b) hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb;
c) označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s
ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;
d) cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je _______V takto stanovené
ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;
e) způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve
smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo
a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;
f) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku
určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od
základní sazby;
g) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů
včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na
mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou
spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění
pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce
je www.coi.cz.
h) v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako
spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel
poskytuje plnění v určeném termínu.
i) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se
bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování:
Česká republika;
j) údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o
ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český
Jazyk;

Ostatní:

Hotelový objekt je nepřetržitě střežen kamerovým systémem. Provozování kamerového
systému bylo schváleno a je nahlášeno na Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze.

Pultové ceny pokojů a ceny jednotlivých služeb jsou k dispozici v recepci anebo na
internetových stránkách hotelu www.hotelpresident.cz

Právní vztahy výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí
platnými právními předpisy České republiky.
Poslední úprava: 21. 07. 2016

 

Michal Maniš
Hotel Director
The President Hotel Prague